Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1115 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и Протокол №35/29.11.2018 г. на КОС, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на:
1. Четири броя гаражи поотделно върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.6.172 по КККР на град Русе, с площ от 3 489 кв. м., представляващ част от УПИ IV- за жилищно строителство, гаражи и озеленяване от кв. 604, с адрес гр. Русе, кв. Чародейка-Г-ЮГ“, ул. „Михаил Хаджикостов, съобразно скица-предложение за виза за проектиране на четири броя гаражи, издадена от Главния архитект на Община Русе на 23.10.2018 г., както следва:
– гараж №1 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 170,30 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;
– гараж №2 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 170,30 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;
– гараж №3 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 170,30 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;
– гараж №4 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 170,30 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.
2. Четири броя гаражи поотделно върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.6.171 по КККР на гр. Русе, с площ от 22944 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект комплекс, а по действащия регулационен пран на гр. Русе, представляващ част от УПИ IV- за жилищно строителство, гаражи и озеленяване от кв. 604, с адрес гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-юг“, бул. „Христо Ботев“, съобразно скица-предложение за виза за проектиране на четири броя гаражи, издадена от Главния архитект на Община Русе на 02.11.2018 г., както следва:
– гараж №1 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 170,30 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;
– гараж №2 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 170,30 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;
– гараж №3 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 170,30 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;
– гараж №4 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 1 170,30 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)