Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1115

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1115
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.8 от ЗМСМА и чл.54, ал.2 от ЗОС и във връзка с т.2 от Раздел ІІІ от приетия с Решение № 714 от 30.09.2005 год. на Общински съвет – Русе Правилник за организация и управление на Общинско предприятие „Пътно поддържане и сигнализация”, Общинския съвет реши:

Допълва предмета на дейност на Общинско предприятие „Пътно поддържане и сигнализация” с поддръжка и ремонт на пешеходни подлези, надлези, пасарелки и водостоци при общински пътища.
Считано от 01.01.2007г. увеличава общата численост на Общинско предприятие „Пътно поддържане и сигнализация” със 7 бр., като същата от 43,5 бр. става 50,5 бр. , както следва:
Една група от 7 човека за поддръжка на уличното осветление:                 1 ръководител, 6 монтажника;
Задължава Кмета на Община Русе да заложи в бюджета на Община Русе за 2007 г. необходимите средства за увеличената численост, възложените нови дейности и  необходимата техника за обезпечаване работата на допълнителните звена на Общинско предприятие „Пътно поддържане и сигнализация”.