Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1115

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.34, ал.1, т.2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, протокол № 115/24.11.2010 г. на Комисията по общинска собственост и молба вх. № ОС09/1/10.11.2010 г. от Абиде Салиева Чавдарова от с. Бъзън, община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на процедура по прекратяване на съсобственост между община Русе и Абиде Салиева Чавдарова, чрез продажба на частта на общината в имоти намиращи се в с. Бъзън, община Русе, както следва:
– 305/1 220 кв.м. ид.части от УПИ Х-16 в кв. 13 по АОС № 6305/30.09.2010 г., срещу заплащане на пазарната цена в размер на 1 088,50 лв. /хиляда осемдесет и осем лева и петдесет стотинки/, без включен ДДС.
– 195/780 кв.м. ид.части от УПИ ХІІІ-16 в кв. 13 по АОС № 6306/30.09.2010 г., срещу заплащане на пазарната цена в размер на 696 лв. /шестстотин и деветдесет и шест лева/, без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят сред решението на Общинския съвет и да са за сметка на Абиде Салиева Чавдарова.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и да сключи договор за прекратяване на съсобственост между Община Русе и Абиде Салиева Чавдарова, чрез продажба на частта на общината.
Решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)