Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1116 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, протоколи №17/03.10.2013 г. и № 20/18.12.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти:
1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1529 с площ 699 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2” предмет на АОС № 7038/21.08.2013 г. (вписан под № 114, т.31, дв.вх. 12265, н.д 6105 от 28.08.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2 800,00 /две хиляди и осемстотин/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1800 с площ 503 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 7104/18.11.2013 г. (вписан под № 4, т.43, дв.вх. 16406, н.д.8374 от 25.11.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2 000,00 /две хиляди/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)