Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1116 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, Протокол №35/29.11.2018 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за установяване придаваемите части по улична и дворищна регулация към и от УПИ XIII-6 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, чл. 62, ал. 2 от АПК Общински съвет – Русе реши:
1.Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в абзаца, следващ т. 3 на Решение №1064, прието с Протокол №43/21.02.2019 г. на Общински съвет – Русе, като вместо текста „… и доплащане от Община Русе на Владимир Бенков Симеонов цена в размер на 142,24 лв. /сто четиридесет и два лева и двадесет и четири стотинки/ и дължимите данъци и такси, след погасяване на насрещните плащания чрез прихващане до размера на по-малкото задължение.“, да се чете „… и доплащане от Община Русе на Владимир Бенков Симеонов цена в размер на 71,64 лв. /седемдесет и един лева и шестдесет и четири стотинки/.
В останалата си част решението остава непроменено.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)