Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1116

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1116
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 и чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и Решение №812/22.12.2005г. на ОбС Русе, общинският съвет реши:

Приема промяна План-сметка за разходаване на ТБО за 2006 по Решение № 812/22.12.2005 год. на ОбС – Русе, променено с Решение                        № 960/28.04.06, съгласно Приложение № 1 и № 2.