Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1116

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № 115 от 24.11.2010 г. на КОбС и искане от ЕТ „Венто – Бисера Минева”, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС за УПИ ХV-1795, кв. 176, а по кадастрална карта имот с идентификатор 63427.10.1795 с площ от 691 кв.м по плана на град Русе, предмет на АОС № 5682 от 18.02.2009 г. на ЕТ „Венто – Бисера Минева”, с едноличен собственик Бисера Венелинова Минева за сумата от 13 852 лева, без ДДС и дължимите данъци и такси, които са за сметка на купувача.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор с ЕТ „Венто – Бисера Минева”, с едноличен собственик Бисера Венелинова Минева.
Решението подлежи на обжалване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)