Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1117 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, протокол №21/29.01.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти:
1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1851 с площ 552 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2” предмет на АОС № 7110/21.11.2013 г. (вписан под № 150, том 43, дв.вх. № 16712, н.д 8521 от 28.11.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2 200,00 /две хиляди и двеста/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1855 с площ 494 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2” предмет на АОС № 7111/21.11.2013 г. (вписан под №154, том 43, дв.вх. 16721 н.д.8525 от 28.11.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2 000,00 /две хиляди/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.2147 с площ 641 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2” предмет на АОС № 7109/21.11.2013 (вписан под № 149, том 43, дв.вх.16711, н.д.8520 от 28.11.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2 600,00 /две хиляди и шестстотин/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
4.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1233 с площ 550 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7116/05.12.2013 г. (вписан под № 5, том 47, дв.вх.17969, н.д.9151 от 16.12.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2 200,00 /две хиляди и двеста/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
5.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1234 с площ 499 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7117/05.12.2013 г. (вписан под № 10, том 47, дв.вх.17983, н.д.9156 от 16.12.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2 000,00 /две хиляди/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)