Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1117 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб на Сдружение „Зелена Ваканция – БТБ“, ЕИК 206949265, масивна двуетажна сграда-хижа, с предназначение: курортна туристическа сграда, находяща се в землището на село Николово, Община Русе, с идентификатор по КККР на гр. Русе 51679.54.497.1, със застроена площ 150,00 кв. м. и разгъната застроена площ 300,00 кв. м., предмет на Акт за частна общинска собственост №8143 от 09.01.2017. срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 150,00 лв. без включен ДДС.
    Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)