Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1117 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.4, чл.52, ал.3 и 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.305, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.12, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, Общински съвет – Русе р е ш и:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“ на част от имот частна общинска собственост, представляващ сутерена на сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2.
2. Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“-„Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“, като добавя сутерена на сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе., с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)