Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1117

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.31, ал.1, 2, 3 и 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 116/05.01.2011 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № ОС 08/10/08.12.2010 г. до кмета на Община Русе от Иван Иванов Илиев, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, община Русе, представляващ УПИ VІІІ-440 в кв. 44 с площ 860 кв.м., актуван с АОС № 6269/16.07.2010 г., на пазарна цена в размер на 3 069,30 лева. /три хиляди шестдесет и девет лева и тридесет стотинки/, без включен ДДС, във връзка с искане за закупуването му от Иван Иванов Илиев.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и да са за сметка на Иван Иванов Илиев.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор, по реда на чл. 35, ал. 6 от ЗОС.
Решението подлежи на обжалване чрез ОбС – Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)