Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1118 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, протокол №22/27.02.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти:
1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1273 с площ 425 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7139/23.01.2014 г. (вписан под № 197, том 2, дв.вх. 775, н.д 376 от 28.01.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 1800,00 /хиляда и осемстотин/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, , представляваща имот № 503.1276 с площ 584 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7140/23.01.2014 г. (вписан под № 199, том 2, дв.вх. 778, н.д.378 от 28.01.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2340,00 /две хиляди триста и четиридесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, , представляваща имот № 503.1277 с площ 565 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5” предмет на АОС № 7142/23.01.2014 г. (вписан под № 196, том 2, дв.вх.774, н.д.375 от 28.01.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2260,00 /две хиляди двеста и шестдесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси;
4.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.2327 с площ 511 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2” предмет на АОС № 7113/21.11.2013 г. (вписан под № 147, том 43, н.д. 8518 от 28.11.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2040,00 /две хиляди и четиридесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
5.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.316 с площ 519 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6” предмет на АОС № 7112/21.11.2013 г. (вписан под № 152, т. 43, дв.вх.16718, н.д.8523 от 28.11.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2080,00 /две хиляди и осемдесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)