Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1118 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закон за горите, чл. 71, ал. 1, т. 4, ал. 2, ал. 7 и ал. 10 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползване на недървесни горски продукти, Общински съвет – Русе реши:

  1. Право да закупят дървесина, в количествата, определени в Решение № 1068, прието с Протокол № 39 от 13.09.2022 г. Общински съвет – Русе и при цени, не по-ниски от ценоразписа, утвърден със същото решение, имат:
    1. Физически и юридически лица, и еднолични търговци – без право на продажба;
    2. Училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, културни институции на бюджетна издръжка-без право на продажба.
  2. Лицата по т. 1.1. и 1.2. следва да имат постоянен адрес /за физическите лица/, респ. седалище и адрес на управление /за юридическите лица/, на територията на община Русе.
  3. Физическите лица могат да закупят до 10 куб. метра /за едно домакинство/, а юридическите лица, едноличните търговци– до 5 куб. метра, за една календарна година.
  4. Заявленията за закупуване на дървесина се подават до ОП „Паркстрой“ – Русе, като същите се вписват в списък по реда на тяхното постъпване. Списъкът се утвърждава от Кмета на Община Русе или определен от него зам. кмет.

В изпълнение на чл. 52, ал. 5, т. 2 на ЗМСМА, 30 на сто от постъпленията от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните населени места.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)