Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1118 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, като заведение за обществено хранене без алкохол, на помещения с обща площ от 89,00 кв.м, с отделен вход от североизток, разположени в избения етаж от реална част от масивна триетажна административна сграда – за кметство – публична общинска собственост, описана в АПОС № 4676/24.07.2006 г., разположена в ПИ №554 – за кметство и други нужди, от кв. 41 по регулационния план на с. Ново село, Община Русе, представляващ ПИ 502.554 по Кадастралния план на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52235, Община Русе, находящ се в село Ново село, Община Русе, ул. „Трети март“ № 16, 18, с начална месечна тръжна наемна цена 183.00 лв. (Сто осемдесет и три лева) без включен ДДС.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)