Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1118

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал.1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.26, ал.1, т.1 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на:
– незастроен УПИ ІХ-общ. в кв. 70 с площ от 640 кв.м., предмет на АОС № 6310 от 07.10.210 г., вписан под № 137, том 29/6217, ДВР – 12192 от 13.10.2010 г. на Служба по вписванията), при начална тръжна цена от 8 060 лв., без включени Данък добавена стойност, данъци и такси. Същите са за сметка на спечелилия участник;
– незастроен УПИ Х-общ. в кв. 70 с площ от 610 кв.м., предмет н АОС № 6307 от 07.10.210 г., вписан под № 7, том 30, н.д.6291, вх. Рег. № 12639 от 18.10.2010 г. на Служба по вписванията, при начална тръжна цена от 7 770 лв., без включени Данък добавена стойност, данъци и такси. Същите са за сметка на спечелилия участник.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да организира процедура по провеждане на публичен търг, да издаде заповед, с която определи спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)