Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1119 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и , чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 26/25.06.2014 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., както следва:
1. Земеделски имот № 010077 с площ от 1.272 дка, м. Вехтите лозя, НТП – лозе-терасирано, АОС № 3596 от 01.06.2001 г.(вписан под № 69 том 19 дело 3664 ДВР 7638 вх. рег. №7760 от 13.06.2014 г. на Сл. Вп.), с прогнозен приход от продажбата 1100,00 лева;
2. Земеделски имот № 010079 с площ от 0.638 дка, м. Вехтите лозя, НТП – лозе-терасирано, АОС № 3597 от 01.06.2001 г.(вписан под № 70 том 19 дело 3665 ДВР 7639 вх. рег. №7761 от 13.06.2014 г. на Сл. Вп.), с прогнозен приход от продажбата 550,00 лева;
3. Земеделски имот № 010080 с площ от 0.695 дка, м. Вехтите лозя, НТП – лозе-терасирано, АОС № 3598 от 01.06.2001 г.(вписан под № 68 том 19 дело 3663 ДВР 7631 вх. рег. №7763 от 13.06.2014 г. на Сл.Вп.), с прогнозен приход от продажбата 650,00 лева.
II. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти, частна общинска собственост, както следва:
1. Земеделски имот № 010077 с площ от 1.272 дка, м. Вехтите лозя, НТП – лозе-терасирано, АОС № 3596 от 01.06.2001 г.(вписан под № 69 том 19 дело 3664 ДВР 7638 вх. рег. №7760 от 13.06.2014 г. на Сл.Вп.), с начална тръжна цена 1100,00 лева;
2. Земеделски имот № 010079 с площ от 0.638 дка, м. Вехтите лозя, НТП – лозе-терасирано, АОС № 3597 от 01.06.2001 г.(вписан под № 70 том 19 дело 3665 ДВР 7639 вх. рег. №7761 от 13.06.2014 г. на Сл. Вп.), с начална тръжна цена 550,00 лева;
3. Земеделски имот № 010080 с площ от 0.695 дка, м. Вехтите лозя, НТП – лозе-терасирано, АОС № 3598 от 01.06.2001 г.(вписан под № 68 том 19 дело 3663 ДВР 7631 вх. рег. №7763 от 13.06.2014 г. на Сл. Вп.), с начална тръжна цена 650,00 лева.
Дължимите данъци и такси за всеки един от имотите са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)