Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1119 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 5, чл. 19, ал. 6 и чл. 22, ал.1, т. 2 от Закона за автомобилните превози, чл. 8, ал. 3 и чл. 18, ал.1, т. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията:

1. Утвърждава Общинска транспортна схема в част междуселищни линии, съгласно Приложение № 1;

2. Определя:

2.1. Автогара „Изток“ за начална/крайна спирка за линиите от Общинската транспортна схема в част междуселищни линии;

2.2. Автогара „Изток“ за начална/крайна спирка за линиите от Областната транспортна схема, по направленията от Русе за: Ветово/Глоджево (Смирненски), Щръклево/Нисово, Красен, Червен и Кошарна;

2.3. Автогара „Юг“ за начална/крайна спирка за линиите от Областната транспортна схема, по направленията от Русе за: Мечка, Тръстеник, Ряхово, Малко Враново, Юделник, Батин, Бяла, Кацелово, Баниска/Помен;

2.4. Автогара „Юг“ за начална, междинна и крайна спирка по маршрута на автобусните линии от Републиканската транспортна схема;

3. Дава съгласие, кмета на Община Русе да проведе процедура за възлагане на превозите по утвърдените с настоящото решение междуселищни линии от Общинската транспортна схема.

4. Определя курсове, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица, както следва:

4.1. 15% от курсовете от общинската транспортна схема;

4.2. 15% от курсовете от областната транспортна схема;

4.3. 5% от курсовете от републиканската транспортна схема;

5. Настоящото Решение отменя Решение № 327, Прието с Протокол №15/20.09.212 г. и Решение № 944, Прието с Протокол№36/20.03.2014 г., с които е утвърдена Общинска транспортна схема в част междуселищни линии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)