Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1119 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 24, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години като самостоятелен склад на част, с полезна площ от 41,00 кв.м, представляваща коридор и стая от полумасивна едноетажна сграда – публична общинска собственост за пенсионерски клуб, със застроена площ на цялата сграда – 105.00 кв.м, разположена в застроен урегулиран поземлен имот II–119, в кв. 4, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, отреден за жилищно застрояване, съгласно плана на с. Просена, Община Русе, ЕКАТТЕ 58637, находяща се в с. Просена, Община Русе, ул. „Рила“ и ул. „Васил Левски“, предмет на АПОС №8710 от 17.10.2018 г. с начална тръжна месечна наемна цена 16.00 лв. без включен ДДС.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)