Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1119

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС; чл.10, ал.3 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

І. Предоставя безвъзмездно за управление недвижими имоти-публична общинска собственост намиращи се на територията на община Русе, както следва, на:
1. Математическа гимназия „Баба Тонка”-гр. Русе, ул. „Иван Вазов” № 18 с АОС № 3081/09.07.1999 г.
2. ОУ „Отец Паисий”-гр. Русе, ул. „Александровска” № 95 с АОС № 246/30.10.1995 г.
3. Помощно училище „Д-р Петър Берон”-гр. Русе, бул. „Липник” № 115 с АОС № 5556/27.10.2008 г.
4. ОУ „Хр. Смирненски” – кв. Долапите, гр. Русе, ул. „Стремление” № 33 с АОС № 4358/23.02.2005 г.
5. ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Семерджиево, община Русе с АОС № 4199/21.05.2004 г.
6. ОУ „Васил Априлов” – с. Хотанца, община Русе с АОС № 4027/27.08.2003г.
7. Детска ясла № 4 – гр. Русе, ул. „Муткурова” № 98 с АОС № 3393/25.04.2000 г.
8. Детска ясла № 5 – гр. Русе, ж.к. „Цветница”, ул. „Тракция” с АОС № 3416/05.07.2000 г.
9. Детска ясла № 12 – гр. Русе, ж.к. „Изток” с АОС № 1297/14.04.1997 г.
10. Детска ясла № 16 – гр. Русе, ул. „Неофит Рилски” № 2а с АОС № 5458/23.06.2008 г.
11. Детска ясла № 6 – гр. Русе, ж.к. „Чародейка-Г-юг”, бл. 205, вх. В, ап. 2, ет. 1 с АОС № 3417/05.07.2000 г.
12. Детска ясла – с. Ново село, община Русе с АОС № 4185/06.04.2004 г.
ІІ. Упълномощава Кмета на община Русе да издаде заповеди за предоставяне на имотите.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)