Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 112 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 112
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.39, ал.4 от ЗОС; чл. 44, ал. 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Янтра” № 5, представляващ ПИ с идентификатор 63427.1.303 с площ 908 кв.м. и построената в него едноетажна сграда с идентификатор 63427.1.303.1 със застроена площ 115 кв.м., предмет на АОС № 6644/17.02.2012 г., на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, за срок от 10 /десет/ години.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)