Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 112 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол №38/20.08.2015 г. на Комисията по общинска собственост и заявление вх. №ОИ-01-2/22.01.2015 г. от Таня Емилова Пашева и Нено Христов Пашев, Общинският съвет реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г. с УПИ XXIV – 461, кв. 52 с площ 1039 кв.м., съгласно плана на с. Просена, предмет на АОС № 7643/26.11.2015 г., с прогнозен приход от 3100 лв.
2.Дава съгласие да се извърши продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в с. Просена, община Русе, ЕКАТТЕ 58637, представляващ УПИ XXIV – 461, кв. 52 с площ 1039 кв.м., предмет на АОС № 7643/26.11.2015 г., на стойност в размер на 3100,00 лв, на Таня Емилова Пашева и Нено Христов Пашев.
Дължимите ДДС, данъци и такси са за сметка на Таня Емилова Пашева и Нено Христов Пашев.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)