Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 112

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 112
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

         На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.5, чл.141, ал.7, чл.147, ал.1 от Търговския закон и чл.22, ал.1 от Наредба №9, Общинският съвет реши:

    1. Избира Стоян Ненков Стоянов за управител на “Медицински център–1–Русе” ЕООД за срок от три години, считано от 28.03.2008 г.
    2. Възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор за възлагане на управлението със Стоян Ненков Стоянов за срок от 28.03.2008 г. до 27.03.2011 г.