Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1120 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и , чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 27/25.07.2014 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., както следва:
Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-1514 в кв.21 по регулационния план на село Тетово, община Русе, ул. „Мануш войвода № 12 с площ от 1960,16 кв.м, предмет на АОС № 7232 от 23.04.2014 г., с прогнозен приход от продажбата 7670,00 лева.
II. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-1514 в кв.21 по регулационния план на село Тетово, община Русе, ул. „Мануш войвода № 12 с площ от 1960,16 кв.м, предмет на АОС № 7232 от 23.04.2014 г., с начална тръжна цена 7670,00 лева , без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник-купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)