Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1120 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл.79 от АПК, чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 187, ал. 2 от Закона за културното наследство, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълненние на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§1 . В чл. 59, ал.1, т. 39 се правят следните изменения:

1. В т. 39.1, б. „а“ цената „2.00 лв. бр“ се заменя с „5 лв./бр.“;

2. В т. 39.1, б. „б“ цената „4,00 лв./бр“ се заменя с „6 лв./бр.“;

3. В т. 39.1, б. „в“ цената „5,00 лв./бр“ се заменя с „10 лв./бр.“;

4. В т. 39.1, б. „д“ цената „10.00 лв.“ се заменя с „25 лв./бр.“;

5. В т. 39.1, б. „е“ цената „10.00 лв.бр“ се заменя с „15 лв./бр.“;

6. В т. 39.1, б. „ж“ цената „20.00 лв. бр“ се заменя с „40 лв./бр.“;

7. В т. 39.1, б. „и“ цената „2.00 лв. бр“ се заменя с „4 лв./бр“;

8. В т. 39.1, б. „н“ цената „10.00 лв. бр“ се заменя с „15 лв./бр“;

§2 . В чл. 59, ал.1, т. 39 се допълва нова буква – “р“, със следния текст: “за екскурзоводска беседа по градски маршрут на английски – 50,00 лв./бр.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)