Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1120

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1120
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

        На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.5  и ал.7 от ЗОС, ОбС-Русе реши:

Учредява на “Румяна Димитрова Стойчева” ЕООД, гр.Русе,  безвъзмездно право на строеж за 741 кв.м. за изграждане на детска градина в УПИ ІІ-за детска градина с площ 1577 кв.м., кв.307 по плана на гр.Русе.
Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор след влизане на решението в сила и съгласно одобрен архитектурен проект.