Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1121 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с подадено в общинска администрация заявление за откриване на процедура за продажба и становище изразено в протокол № 27 от 25.07.2014 г. на комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот IX-386 в кв. 34 по регулационния план на село Сандрово, Община Русе, предмет на акт за частна общинска собственост, вписан под № 7303 от 17.07.2014 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост”, Дирекция „Икономика и управление на собствеността” към Община Русе, вписан под № 59, том 24, н. д. 4649, вх. №9693 от 24.07.2014 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе на Димитър Иванов Игнатов на цена от 8700, 00 лева, без ДДС данъци и такси.
2. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)