Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1121

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1121
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС; чл.16, ал.6 от Наредба № 1; раздел І, чл.2, т.21 и раздел ІІ, чл.чл. 3, 4, 5 от Наредба №2,  Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от четири години помещения частна общинска собственост за клуб на “Дружество на художниците – Русе”, в нежилищен имот на ул. “Борисова” №41, бл.“Панайот Хитов – 2”, партер с площ 54,17 кв.м. и базисна (начална) месечна наемна цена  – 14,00 лв. без ДДС.              
    ІІ. Възлага на Кмета на Община – Русе след влизане в сила Решение на Общинския съвет да издаде настанителна заповед и сключи договор за наем за срок от четири години, с “Дружество на художниците – Русе”.