Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1121

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.l, т.8 от ЗМСМА, във връзка, чл.24а, ал.5, т.2 ЗСПЗЗ и във връзка с Решение №910, прието с Протокол №45/17.06.2010 г. на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдадe под наем, без търг или конкурс на Мариана Борисова Тодорова, с адрес: с. Сандрово, Община Русе, ул. „Пирин”№5, за пет стопански години, имот №018001 в землището на с. Сандрово, местност „Барата”, с площ 23,664 дка, трета категория, начин на трайно ползване – нива, с годишна наемна цена – 473,28 (четиристотин седемдесет и три лева двадесет и осем стотинки) лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за наем, без търг или конкурс с Мариана Борисова Тодорова, с адрес: с. Сандрово, Община Русе, ул. „Пирин”№5.
Настоящото Решение може да се обжалва в четиринадесет дневен срок от узнаването му по реда на АПК пред АС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)