Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1122 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и , чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 27 от 25.07.2014 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., както следва:
Поземлен имот с идентификатор 63427.4.338, с площ 891 кв.м, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, а съгласно действащ регулационен план УПИ № ХIII-2423 в кв. 850, предмет на акт за частна общинска собственост № 7193 от 28.02.2014 г. , с прогнозен приход 69705,00 лева.
II. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.338, с площ 891 кв.м, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, а съгласно действащ регулационен план УПИ ХIII-2423 в кв. 850, предмет на акт за частна общинска собственост № 7193 от 28.02.2014 г., с начална тръжна цена 69705,00 лева, без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник-купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)