Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1122 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 2, т. 2 от Закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

Социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – седмична грижа, да се предоставя и в следните части от сграда публична общинска собственост:

– Сграда с идентификатор 63427.8.651.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 227 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за детско заведение, с административен адрес гр. Русе, ул. „Искър“ №41, описана в АПОС №5661/06.02.2009 г.

– Източната част от сграда с идентификатор 63427.8.651.4 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ от 373 кв.м. и разгъната застроена площ от 746 кв.м., брой етажи: 2, с предназначение: Сграда за детско заведение, с разгъната застроена площ на предоставяната източна част от сградата от 373 кв.м., с административен адрес гр. Русе, ул. „Искър“ №41, описана в АПОС №5661/06.02.2009 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)