Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1122 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал.5 и ал.10 от ЗУТ, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 2, и чл. 61, ал. 2, т. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 29, чл. 2, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

I. Дава съгласие да се проведе публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – зарядна колонка за електрически превозни средства, с размери 0,50/0,80 м, с прилежаща площ за временен престой на електромобили с размери 2,50/5,00 м, с обща площ от 12,90 кв. , в гр. Русе, Централна градска част, на паркинга на площад „Света Троица“, т. 1701 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, при следните конкурсни условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по-ниска от 41,00 лв. (Четиридесет и един лева) без включен ДДС. Максимален брой точки – 60;
2. Срок за поставяне на зарядната колонка – не по-късно от 60 (Шестдесет) дни от сключване на договора за наем. Максимален брой точки – 40.
II. Дава съгласие да се проведе публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – зарядна колонка за електрически превозни средства, с размери 0,50/0,80 м, с прилежаща площ за временен престой на електромобили с размери 2,50/5,00 м, с обща площ от 12,90 кв. м, в гр. Русе, Централна градска част, на паркинга пред Дома на културата, т. 1702 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, при следните конкурсни условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по-ниска от 41,00 лв. (Четиридесет и един лева) без включен ДДС. Максимален брой точки – 60;
2. Срок за поставяне на зарядната колонка – не по-късно от 60 (Шестдесет) дни от сключване на договора за наем. Максимален брой точки – 40.
III. Дава съгласие да се проведе публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – зарядна колонка за електрически превозни средства, с размери 0,50/0,80 м, с прилежаща площ за временен престой на електромобили с размери 2,50/5,00 м, с обща площ от 12,90 кв. м, в гр. Русе, Централна градска част, на ул. „Пирот“ до сградата на пощата, т. 1703 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, при следните конкурсни условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по-ниска от 41,00 лв. (Четиридесет и един лева) без включен ДДС. Максимален брой точки – 60;
2. Срок за поставяне на зарядната колонка – не по-късно от 60 (Шестдесет) дни от сключване на договора за наем. Максимален брой точки – 40.
ІV. Определя оценка на критериите по т. I, II и III, както следва:
1. Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена

офериран размер на конкурсната месечна наемна цена
Х1 = х 60
максимално офериран размер на конкурсната месечна наемна цена

2. Срок в дни за поставяне на зарядната колонка

минимално офериран срок в дни за поставяне на
зарядната колонка
Х2 = х 40
офериран срок за поставяне на зарядната колонка

V. Определя оценка и класиране на офертите както следва:
Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий по следната формула:
Х = Х1 + Х2, където:
Х – Общ бал. Максимален общ бал = 100 точки;
Х1 – Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена;
Х2 – Брой точки за срок за поставяне на зарядната колонка.
Класирането на офертите се извършва на базата на получения общ бал.
Класирането се осъществява по възходящ ред на получения общ бал, като на първо място се класира офертата с най – висок общ бал. За нуждите на конкурсните процедури, всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулите по т. IV и V да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
При равен брой точки, класиран по-напред е кандидатът, предложил по – висок размер на конкурсната месечна наемна цена.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)