Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1122

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1122
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10,ал.4  и чл.44 от ЗНП във връзка с чл.12 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета и кметовете на кметства,   Общинският съвет реши:
       
1.Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на част от складови помещения в  сграда  публична общинска собственост ЦДГ “Слънце” – с адрес гр. Русе, бул. Доростол №22 – за шивашка работилница.
    2.Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под     наем      за срок до 5 /пет/ години на предверие на кухненски блок част от сграда  публична общинска собственост ОУ “Н. Обретенов” – с адрес гр. Русе,  кв. Чародейка, ул.Р. Иванов №2 за помещение за предварителна хигиенна подготовка на работниците.
3. Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на част от стол за ученическо хранене и прилежащите складови помещения в СОУ „Васил Левски”.
4. Възлага на Кмета на Община Русе да издаде заповед на лицата спечелили  конкурса, цената и условията на плащането, и  упълномощи   директорите на училища да сключат договори за  наем.