Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1123 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно право на собственост на сграда с идентификатор 63427.8.1199.4, със застроена площ 168 кв.м и сграда с идентификатор 63427.8.1199.5, със застроена площ 189 кв.м., предмет на АДС №5236 от 23.10.2012 г., находящи се в град Русе, бул. Липник № 121.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)