Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1123 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23 и чл. 17, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по П РЧР 2021- 2027.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)