Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1123 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 61, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с постъпило предложение с Вх. № 30-82-5/19.03.2019 г., Общинският съвет реши:
Дава съгласие Община Русе, за нуждите на ОП „Обреден дом – Русе“ при Община Русе, да участва като член в сдружение „Сдружение на обредните домове в Република България“, БУЛСТАТ 110519126, със седалище гр. Хасково, Община Хасково, Област Хасково, ул. „Македония“ № 12, като определя за представител на Община Русе в сдружението – Директора на ОП „Обреден дом – Русе“ при Община Русе.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)