Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1123

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.ал.1 и 8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години помещение частна общинска собственост за клуб на Обединен съюз на пенсионерите в България за гр.Русе, намиращо се в нежилищен имот, в гр. Русе, ж.к. „Здравец – изток”, ул.”Котовск” №1, ет.V, стая 509, с обща площ 35,00 кв.м. и месечна наемна цена – 24,55лв., от които 20,46лв. за сграда и 4,09лв. – ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Възлага на Кмета на Община Русе след влизане в сила решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години за посочения в т.1. обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)