Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1124 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.34, ал.1, т.2 и ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, протокол №27/25.07.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за прекратяване на съсобственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 год., като включва 55/3094 идеални части общинска собственост от поземлен имот с идентификатор 63427.217.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целия с площ 3094 кв.м., в землището на гр. Русе, местност „Табията“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7296/07.07.2014 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 66,00 лева.
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Общината, представляващ 55/3094 идеални части общинска собственост от поземлен имот с идентификатор 63427.217.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целия с площ 3094 кв.м., в землището на гр. Русе, местност „Табията“ от Кирил Костадинов Шеев, на цена от 66,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
3. Дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на купувача на земята.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)