Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1124 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет – Русе реши:

I. Приходи – държавни дейности

ПГСС „Ангел Кънчев“

§2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ +100 000 лв.

Всичко приходи държавна дейност: +100 000 лв.

II. Приходи – местни дейности

§3612 „Получени други застрахователни обезщетения“ +3 415 лв.

Всичко приходи местна дейност: +3 415 лв.

Всичко приходи по бюджета: +103 415 лв.

II. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“

§ 1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и -22 700 лв.

подпараграфи“

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +22 700 лв.

Обект: „Водолазен сух костюм 4бр.“ +10 800 лв.

Обект: „Надуваема PVC лодка с подсилена алуминиева

подова настилка“ +5 400 лв.

Обект: „Носилка за спасяване с въжен достъп“ +4 700 лв.

Обект: „Професионален перфоратор акумулаторен с 2 батерии“ +1 800 лв.

Всичко за дейност: 0 лв.

Всичко за функция: 0 лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

ДГ „Пинокио – Русе“

§1020 „Разходи за външни услуги“ -3 462 лв.

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +3 462 лв.

Обект: „Изграждане на солна стая в сградата на

ДГ „Пинокио-Русе, ул. „Димчо Дебелянов“№78“+3 462 лв.

Всичко за дейност: 0 лв.

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“

ПГСС „Ангел Кънчев“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“ +91 500 лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено

осигуряване“ +3 000 лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +5 000 лв.

§1051 „Командировки в страната“ +500 лв.

Всичко за дейност: +100 000 лв.

Всичко за функция: +100 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 431 „ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

§1016 „Вода, горива и енергия“ +83 098 лв.

§ 5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ -83 098 лв.

Обект: „Преустройство и промяна предназначението на етаж 3

на бивш ДМСГД /разкриване на две яслени групи към ДЯ №6, град Русе/“

/било: 91 150 лв.; става: 8 052 лв./

Всичко за дейност: 0 лв.

Всичко за функция: 0 лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

§1016 „Вода, горива и енергия“ -20 000 лв.

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +20 000 лв.

Обект: „Соларни панели за ДПЛФУ „Милосърдие“-6 бр.“-30 000 лв.

/било 30 000 лв.; става 0 лв./

Обект: „Изграждане на фотоволтаична система за ДПЛФУ

„Милосърдие“ +50 000 лв.

Всичко за дейност: 0 лв.

Всичко за функция: 0 лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски

комплекси с местен характер“

§1015 „Материали“ -1 299 лв.

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +1 299 лв.

Обект: „Металотърсач, изцяло потопяем, за търсене

на всякакви терени и условия за РИМ-Русе“ +1 299 лв.

Всичко за дейност: 0 лв.

Всичко за функция: 0 лв.

Всичко разходи държавна дейност: +100 000 лв.

II. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация”

§ 4214 „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет“ +10 000 лв.

Всичко за дейност: +10 000 лв.

Всичко за функция: +10 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

ДГ „Пинокио – Русе“

§1030 „Текущ ремонт“ -9 420 лв.

Всичко за дейност: -9 420 лв.

Всичко за функция: -9 420 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“

§1015 „Материали“ +1 998 лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ -1 917 лв.

Обект: „Мултифункционална почистваща машина – употребявана -268 лв.

за ОП „Обреден дом“, гр. Русе“/било: 60 000 лв.; става: 59 732 лв./

Обект: „Термодисплеи – 10 бр., град Русе“/било:37 440 лв.; става 36 000 лв./ -1440 лв.

Обект: „Генератор за монтиране на превозно средство, град Русе“ -9 лв.

/било: 15 213 лв.; става: 15 204 лв./

Обект: „Телефонна централа за интернет телефония, гр. Русе“ -200 лв.

/било: 80 400 лв.; става: 80 200 лв./

§5204 „Придобиване на транспортни средства“ -81 лв.

Обект: „Пикап – 1бр., град Русе“/било:67480 лв.; става 67409 лв./ -71 лв.

Обект: „Катафалка с охладителна система за ОП „Обреден дом“, -10 лв.

гр. Русе“/било: 78 000 лв.; става: 77 990 лв./

Всичко за дейност: 0лв.

Всичко за функция: 0лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“

§1016 „Вода, горива и енергия“ +58 060 лв.

Кметство Басарбово +8 760 лв.

Кметство Николово +15 000 лв.

Кметство Мартен +10 000 лв.

Кметство Просена +5 300 лв.

Кметство Ново село +2 000 лв.

Кметство Семерджиево +1 000 лв.

Кметство Хотанца +1 000 лв.

Кметство Червена вода +1 000 лв.

Кметство Сандрово +2 000 лв.

Кметство Тетово +10 000 лв.

Кметство Ястребово +1 000 лв.

Кметство Бъзън +1 000 лв.

Всичко за дейност: +58 060 лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството

и регионалното развитие“. Средствата в размер на 27 781 лв. се осигуряват от

§1020„Разходи за външни услуги“ -27 781 лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +27 781 лв.

Обект: Изграждане на нова отоплителна инсталация в сградата

на бул. „Ген. Скобелев“№ 45+27 781 лв.

Всичко за дейност: 0лв.

Дейност 623 „Чистота“

ОП „Паркстрой – Русе“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала +6 000 лв.

нает по трудови правоотношения“

§1016 „Вода, горива и енергия“ – 6 000 лв.

Всичко за дейност: 0лв.

Всичко за функция: +58 060лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ – 105 438 лв.

Всичко за дейност: – 105 438 лв.

Всичко за функция: – 105 438 лв. Всичко разходи местни дейности: -46 798 лв.

III. Разходи ДД дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

ДГ „Иглика“-гр. Русе

§1030 „Текущ ремонт“ +3 415 лв.

ДГ „Пинокио – Русе“

§5203„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +9 420 лв.

Обект: „Изграждане на солна стая в сградата на

ДГ „Пинокио-Русе, ул. „Димчо Дебелянов“№78“+9 420 лв.

Всичко за дейност: +12 835 лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +37 378 лв.

Обект: “Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване

на достъпна среда в ОУ „Тома Кърджиев“+37 378 лв.

/било:72103лв.; става:109481лв.в т.ч. 66 723лв. целеви/.

Всичко за дейност: +37 378 лв.

Всичко за функция: +50 213 лв.

Всичко разходи ДД дофинансирани с общински приходи +50 213 лв.

IV. Корекции в Инвестиционната програма за 2022 г. с целеви средства:


Наименование на обекта
Финансиране с целеви средства /било/Финансиране с целеви средства /става/Финансиране със собствени средства /било/Финансиране със собствени средства /става/Корекция „+“/“-„
§5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ Дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички“

Обект: „ Основен ремонт спортно игрище, град Русе- проекти + АН, СМР и СН, град Русе“
21400


21 118
-282
§5203Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ Обект: „Изграждане на нова отоплителна инсталация в сградата на бул. „Ген. Скобелев“№ 450
2219
27781

+2219
§5206„Изграждане на инфраструктурни обекти“, Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

Обект: „Детска площадка за деца от 0 до 3 г. разположена югозападно от бл.45, жил. кв. „Дружба 3“, град Русе“

Обект: Детска площадка за деца от 0 до 3 г. разположена западно от бл. „Г. Кирков“, ЦГЧ, град Русе “

Обект: Изработване на ИТП за нова комбинирана детска площадка от 0 до 18г в прилежащ терен на север от ул. Александровска, УПИ VI-3759, кв.300, с места за отдих, парково оборудване и озеленяване., Русе Обект: Изработване на ИТП за обновяване на съществуваща детска площадка на юг от бл.3 в кв. Дружба 3 за деца от 3 до 12г. Обект: Изработване на ИТП за Детска площадка за деца от 0 до 3г. при бл. „Фазан“, ЦГЧ, град Русе Обект: „Изработване на ИТП за Облагородяване на входно пространство на жил. к-с „Чародейка – Г-юг“, кв. 604, на запад и на юг от бл.117 и бл.118 в т.ч.: алеи, площадки с паркови елементи, паркова мебел и съоръжения за игра и релакс, озеленяване. Части: „Паркоустройство и благоустройство“, „Геодезия“, „Ел“, „В и К“, Конструктивни становища“, „ПБЗ“ Обект: „Изработване на ИТП за Благоустрояване общински терен в кв. 205-за жил. стр-во заключен между ул. „Цариград“, Механа „Русе“, гаражи, бл. „Мургаш“ и бл. „Георги Димитров-2“ в т.ч.: спортно игрище; озеленяване, алеи, места за отдих с паркова мебел. Части: „Паркоустройство и благоустройство“, „Геодезия“, „Конструктивни становища“; ПБЗ, „ЕЛ“, град Русе Дейност 713 „ Спорт за всички“ Обект:“Баскетболно игрище в междублоковото пространство на бл. „Мура“, бл. „Хвойна“, кв. „Здравец Изток“. Части: „Паркоустройство и благоустройство“, „Геодезия“, „Конструктивни становища“, ПБЗ, „ЕЛ“, град Русе“
10 24610 9683 4702 0002000

4 0006 000

3500
10 22610 9443 27019801980

3 9964 691

3160


-20-24-200-20-20

-4-1309

-340

Всичко разходи по бюджета: +103 415 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)