Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1124 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

І. Приходи – държавни дейности
§2405 „Приходи от наеми на имущество“ +535лв.
ОУ „Христо Смирненски“ – Русе +535лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“ +700лв.
АГ „Гео Милев“ +700лв.
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции“ -240лв.
АГ „Гео Милев“ (-)200лв.
СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ – Русе (-)40лв.
§3702 „Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия“ -177лв.
СУ „Възраждане“ (-)63лв.
АГ „Гео Милев“ (-)100лв.
ОУ „Христо Смирненски“ – Русе (-)14лв.
Всичко приходи държавна дейност: +818лв.
ІІ. Приходи – местна дейност
§2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ +1 700лв.
РБ „Любен Каравелов“ +1 700лв.
§3702 „Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия“ -446лв.
РИМ (-)446лв.
Всичко приходи местна дейност: +1 254лв.
Всичко приходи по бюджета: +2 072лв.

ІІІ. Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§1015 „Материали“ +481лв.
СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ – Русе (-)40лв.
ОУ „Христо Смирненски“ – Русе +521лв.
§1020 „Външни услуги“ -63лв.
СУ „Възраждане“ (-)63лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +400лв.
АГ „Гео Милев“ +400лв.
Всичко за дейност: +818лв.
Всичко за функция: +818лв.
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 739 „Музеи, художествени галерии с регионален характер“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
обект „Климатична система“ 5бр. +11 316лв.
§1020 „Външни услуги“ -11 316лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко разходи държавни дейности: +818лв.
ІV. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1015 „Материали“ +4 308лв.
Км. Червена вода +4 308лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +58 615лв.
Км. Николово +29 991лв.
Км. Хотанца +15 271лв.
Км. Червена вода +13 353лв.
§5100 „Основен ремонт“ +5 236лв.
Обект „Саниране на сградата на здравната служба“ км. Хотанца +5 236лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за
програмни продукти“ +15 022лв.
Обект „Софтуер Microsoft SQL SERVER 2017“ 1 бр. +15 022лв.
Всичко за дейност: +83 181лв.
Всичко за функция: +83 181лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ -8 000лв.
Обект „Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе“ -8 000лв.
Всичко за дейност: -8 000лв.
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§1015 „Материали “ км. Бъзън +14 768лв.
§1030 „Текущ ремонт“ км.Д. Абланово +1 596лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +30 000лв.
Обект „Изграждане на БКТП – Гребна база, находящ се в ПИ с
идентификатор 63427.2.5735 – крайбрежна ивица на гр. Русе и кабели
средно напрежение към него – СМР, АН, СН, трансформаторен пост
– проектиране“/ било:107 045лв.; става:137 045лв./ +30 000лв.
Всичко за дейност: +46 364лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1015 „Материали “ +12 844лв.
Км. Хотанца +485лв.
Км. Бъзън +6 232лв.
Км. Ново село +6 127лв.
§1020 „Външни услуги“ км. Ново село +2 880лв.
§1030 „Текущ ремонт“ км. Ново село +3 876лв.
§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -319 252лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +31 982лв.
Обект „Благоустрояване на бл. 131 и бл. 133, ул. „Юндола“,
кв. „Здравец“, вкл. осветление и паркинг, гр. Русе, проект 5 000лв.,
СМР, АН е СН“ /било: 115 000лв., става:138 000лв/ +23 000 лв.
Обект „Благоустрояване на бл. „Медик“ в кв. „Чародейка“,
вкл. осветление и паркинг, гр. Русе, – проектиране 6 000лв.,
АН, СН и СМР“ /било:165 000лв.; става: 168 300лв./ +3 300лв.
Обект „Благоустрояване на бл. „Скопие“, бл. „Ниш“,
бл. „Битоля“, бл. „Охрид“, гр. Русе, проектиране 8000лв.,
СМР, СН, АН“ /било: 334 000 лв.; става: 296 800лв./ -37 200лв.
Обект „ Благоустрояване на бл. „Опал“ и бл. „Дружба“,
гр. Русе – ИТП 6000лв., СМР, СН, АН“
/било:150 000лв.; става:225 300лв./ +75 300лв.
Обект „Благоустрояване на бл. ЦЮР-1 и околните му
пространства, град Русе – ИТП 3000лв., СМР, СН, АН“
/било: 100 000лв.; става:108 800лв./ +8 800лв.
Обект „Предпазен парапет на крайбрежна алея северно
от Парка на младежта от ул. „Мостова“ до Зимовника
– СМР – 1-ви етап“. /било:200 000лв.; става:104 800лв./ -95 200лв.
Обект „Детска площадка за деца до 3 години в ПИ с
идентификатор ЕКАТТЕ 58637.501.999 в кв. 31, с. Просена“
км. Просена +14 920лв.
Обект „Кът за отдих за деца и възрастни“ км. Ястребово +14 955лв.
Обект „Благоустрояване пред сградата на км. Долно Абланово“ +12 990лв.
Обект „Бетонна площадка – сцена“ 1бр. км. Ново село +6 677лв.
Обект „Бетонни пейки – кръгли“ 2 бр. км. Ново село +4 440 лв.
Всичко за дейност: -267 670лв.
Дейност 622 „Озеленяване“
§1015 „Материали“ +4 861лв.
Община Русе – кв. ДЗС и Обр.чифлик +3 165лв.
Община Русе – кв. Долапите +1 696лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“ км. Бъзън -394лв.
§1020 „Външни услуги“ км. Бъзън -500лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +25 691лв.
Обект „Дробилка на клони“ 1бр. /било: 2 700лв.; става: 3 594лв./ км. Бъзън +894лв.
Обект „Шина 40см“ 1бр. км. Семерджиево +1 356лв.
Обект „Пръскачка“ 1бр. км. Семерджиево +940лв.
Обект „Косачка“ 1бр.км. Семерджиево +1 065лв.
Обект „Кастрачка“ 1бр. км. Семерджиево +1 332лв.
Обект „Палетни вилици“ 1бр. км. Червена вода +1 500лв.
Обект „Палцова косачка“ 1бр. км. Червена вода +2 472лв.
Обект „Снегорин“1бр. км. Червена вода +2 340лв.
Обект „Моторен трион шина“ 1бр. Община Русе-кв. Долапите +1 343лв.
Обект „Кастрачка“ 1бр. Община Русе-кв. Долапите +1 319лв.
Обект „Моторна коса-храсторез“ 1бр. Община Русе-кв. Долапите +1 343лв.
Обект „Снегорин моторен –самоходен“ 1бр. Община Русе-кв. Долапите +3 090лв.
Обект „Моторна косачка“ 1бр. Община Русе-кв. ДЗС и Обр.чифлик +3 799лв.
обект „Моторна самоходна косачка“ 1бр.
Община Русе-кв. ДЗС и Обр.чифлик +999лв.
Обект „Мотоблок“ 1бр. Община Русе-кв. ДЗС и Обр. Чифлик +1 899лв.
Всичко за дейност: +29 658лв.
Всичко за функция: -199 648лв.
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 714 „Спортни база за спорт за всички“
§1015 „Материали“ км. Мартен +2 358лв.
§1030 „Текущ ремонт“ км. Сандрово +23 100лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +28 542лв.
Обект „Комбиниран скрипец“ 1 бр. км. Мартен +7 662лв.
Обект „Смит машина и сгъваема пейка“ 1бр. км. Мартен +2 580лв.
Обект „Подвижна лежанка“ 1бр. км. Мартен +1 620лв.
Обект „“Пек-Дек“ 1бр. км. Мартен +2 508лв.
Обект „Т-тяга“ 1бр. км. Мартен +1 008лв.
Обект „Хиперекстензия“ 1бр. км. Мартен +888лв.
Обект „Бедрен разгъвач“ 1бр. км. Мартен +2 502лв.
Обект „Бедрен сгъвач-лег“ 1бр. км. Мартен +2 502лв.
Обект „Калф машина-седеж“ 1бр. км. Мартен +936лв.
Обект „Римски стол“ 1бр. км. Мартен +888лв.
Обект „Коремен флексор + успоредка“ 1бр.км. Мартен +888лв.
Обект „Комплект гири от 5 до 20 кг“ 1бр. км. Мартен +1 260лв.
Обект „Бягаща пътека“ 1бр. км. Мартен +2 400лв.
Обект „Климатик“1 бр. км. Сандрово + 900лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +10 000лв.
Обект „Спортен кът“ Община Русе кв. Средна кула +10 000лв.
Всичко за дейност: +64 000лв.
Дейност 745 „Обредни домове и зали“
§1015 „Материали“ км. Семерджиево +5 342лв.
§1020 „Външни услуги“ км. Семерджиево +6 060лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +30 888лв.
Обект „Беседка“ 1бр. км. Семерджиево +1500лв.
Обект „Навес“ 1 бр .км. Семерджиево +3 396лв.
Обект „Чешма в християнско гробище в ПИ 72357.800.54“ 1 бр. км.Тетово+3 774лв.
Обект „Чешма в християнско гробище в ПИ 72357.513.152“ 1 бр.км.Тетово+7 212лв. Обект „Чешма в мюсюлманско гробище в ПИ 72357.801.1308“ 1 бр.км. Тетово+5 358лв. Обект „Чешма в мюсюлманско гробище в ПИ 72357.000.041“ 1 бр.км. Тетово+9 648лв.
Всичко за дейност: +42 290лв.
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +1 200лв.
Обект „Озвучителна аудио система“ 1бр.Община Русе-кв. Долапите+1200лв.
Всичко за дейност: +1 200лв.
Всичко за функция: +107 490лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -15 022лв.
Всичко за дейност: -15 022лв.
Всичко за функция: -15 022лв.
Всичко разходи местни дейности: -23 999лв.
V. Разходи – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 738 „Читалища“-дофинансиране
§4500 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица
с нестопанска цел“ НЧ „Св. Димитър Басарбовски“ 1902 +23 999лв.
Всичко за дейност: +23 999лв.
Дейност 739 „Музеи, художествени галерии с регионален характер“
§1015 „Материали“ РИМ -446лв.
Всичко за дейност: -446лв.
Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“
§1015 „Материали“ РБ „Любен Каравелов“ +1 700лв.
Всичко за дейност: +1 700лв.
Всичко за функция: +25 253лв.
Всичко разходи – дофинансиране +25 253лв.
Всичко разходи по бюджета +2 072лв.

VІ. Приема корекцията в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2019г. за местните дейности, както следва:
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 623 „Чистота“ било: става: корекция:
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ 87 396лв. 95 496 лв. +8 100лв.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Димитър Кънчев)