Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1124

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, с чл. 11, ал.2, във връзка с ал1, т 2, т. 3, т.4 , ал.3 , ал.4, ал.5 и ал.6 от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена – изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 2008 г., бр.4 от 15.01.2010 г. и бр.75 от 24.09.2010 г. на Министерство на образованието, младежта и науката, Общинският съвет реши:

1. Разрешава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2010/2011 год. на територията на Община Русе и осигурява дофинансиране за периода от 01.01.2011 г. до 14.09.2011 г., в следните общински училища:
ОУ “Олимпи Панов” г. Русе

Клас Бр. ученици Разлика до минималния Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
VІІІ 15 3 471
Всичко 15 3 471

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево

Клас Бр. ученици Разлика до минималния Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв. от
ІІ           12 4 628
ІІІ 12 4 628
ІV 11 5 785
V 15 3 471
14 4 628
VІІ 15 3 471
VІІІ 12 6 942
Всичко 91 29 4553

ОУ “Тома Кърджиев” гр.Русе

Клас Бр. ученици Разлика до минималния Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
VІІІ 12 6 942
Всичко 12 6 942

ОУ “Христо Смирненски”, кв. Долапите

Клас Бр. ученици Разлика до минималния Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
V 10 8 1256
VІI 10 8 1256
VІІІ 14 4 628
Всичко 34 20 3140

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово

Клас Бр. ученици Разлика до минималния брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
І 13 3 471
ІI 12 4 628
IV 15 1 157
V 16 2 314
VII 12 6 942
VIII 11 7 1099
Всичко 79 23 3611

НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца

Клас Бр. ученици Разлика до минималния брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
І 12 4 1252
ІІ 14 2 626
ІII + IV 14 2 940
Всичко 40 8 2818

ОУ «Г.С.Раковски” с. Ново село

Клас Бр. ученици Разлика до минималния Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
I +IV 14 2 626
II 9 7 1099
III 13 3 471
V 13 5 785
VI 14 4 628
VII 10 8 1256
VIII 15 3 314
Всичко 88 32 5179

ОУ “Алеко Константинов”, гр. Русе

Клас Бр. ученици Разлика до минималния Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
VI 15 3 471
Всичко 15 3 471

СОУЕЕ “Св.  Константин-Кирил Философ”, гр. Русе

Клас Бр. ученици Разлика до минималния Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
X 15 3 471
Всичко 15 3 471

ПУ „Петър Берон”, гр. Русе

клас Бр. ученици Разлика до минималния Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
І-ІV 7
V + VІ 10
VІІ + VІІІ 9
Всичко 26

ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово

Клас Бр. ученици Разлика до минималния Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
ІІІ 13 3 471
VІІ 16 2 314
VІІІ 13 5 785
Всичко 42 10 1570

АГ „Гео Милев”, гр. Русе

  Бр. ученици Разлика до минималния Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
клас 14 4 628
Всичко 14 4 628

СОУ „Възраждане”- гр.Русе

клас Бр. ученици Разлика до минималния Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
ХІ 17 1 157
Всичко 17 1 157

ОУ”Отец Паисий”-гр. Мартен

клас Бр. ученици Разлика до минималния Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
V 30 6 942
Всичко 30 6 942

  ОУ”Никола Обретенов”- Русе

клас Бр. ученици Разлика до минималния Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни средства в лв.
І 28 4 628
Всичко 28 4 628

2. На основание чл.26, ал.1 от ЗОБ утвърждава дофинансирането на маломерни и слети паралелки за времето от 01.01.2011 до 14.09.2011 год. на учебната 2010/2011 година, както следва:
ОУ “Олимпи Панов”, гр.Русе – 471 лв.
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево – 4553 лв.
ОУ “Тома Кърджиев”, гр.Русе – 942 лв.
ОУ “Христо Смирненски”, кв. Долапите – 3140 лв.
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово – 3611 лв.
НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца – 2818 лв.
ОУ “Г. С. Раковски”, с. Ново село – 5179 лв.
ОУ “Алеко Константинов”, гр.Русе – 471 лв.
СОУЕЕ “Св. К. К. Философ”, гр. Русе – 471 лв.
ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово – 1570 лв.
АГ „Гео Милев”, гр. Русе – 628 лв.
СОУ „Възраждане”, гр. Русе – 157 лв.
ОУ „Отец Паисий”, гр. Мартен – 942 лв.
ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе – 628 лв.
ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 25 581 лв.
3. Средствата са разчетени в Проекто-бюджет 2011 – общинско финансиране, функция „Образование”, дейност 322 – Общообразователни училища.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)