Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1125 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от Наредба №49/2004 г. за поддържането на картата на възстановената собственост, чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС и протокол № 10/30.01.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за попълване в общински ПИ № 000084, по КВС на с. Сандрово, община Русе, Общинският съвет реши:

Поради допусната очевидна фактическа грешка, извършва поправка на Решение № 1071, прието с протокол № 40 от 17.07.2014 г. на ОбС – Русе, относно дадено съгласие за извършване на делба на общински Поземлен имот №000084 по Картата на възстановената собственост, публична общинска собственост, землището на село Сандрово, община Русе, като в. точка 1., изречение първо, ред втори вместо „…в землището на град Мартен“, да се чете „….в землището на село Сандрово.“
В останалата си част Решението остава непроменено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)