Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1125

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1125
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на Общинския съвет, протокол № 67/03.10.2006г. на Комисията по общинска собственост и молби вх.№ ОС04/58/17.08.2006г. от Руско Илиев Русев, вх.№ ОС04/53/18.07.2006г. от Надя Кирова Маринова, вх.№ ОС/25/6/15.08.2006г. от Огнян Георгиев Драгнев, Драгни Георгиев Драгнев и Руси Георгиев Драгнев Общинският съвет-Русе реши:

1. Отказва извършване на продажба на общински имот, представляващ ПИ № 7008, кв.101 в с.Николово, с мотив – сделката не е в интерес на Общината.
2. Отказва извършване на продажба на общински имот, представляващ УПИ ХХІV-1689, кв.50 в с.Николово с площ 795 кв.м.,  предмет на АОС № 3561/22.05.2001г. поради нецелесъобразност на разпореждането.
3. Отказва извършване на замяна на някой от общинските имоти, представляващи:  
а/УПИ ІІ-190, кв.607 с площ 5400 кв.м. отреден за нов Църковен храм /АОС 3866/02г./
б/ УПИ VІІ-общ., кв.604 с площ 2123 кв.м. намиращ се до техния имот /АОС 3946/02г./
в/ УПИ VІ-274, кв.859 с площ 2083 кв.м. намиращ се зад Завод за печатни платки /АОС 4022/03г./          
г/ УПИ ІІІ-273, кв.600 с площ 3767 кв.м. намиращ се на север от гробищния парк /АОС 4023/03г./
д/ УПИ V-184, кв.599.2 с площ 692 кв.м. намиращ се на север от гробищния парк /АОС 3982/03г./
с частен имот, представляващ УПИ ІІІ-314, кв.604 в ж.к.”Чародейка-Г-юг”, с мотив – сделката не е в интерес на Община Русе.