Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1126 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от АПК и чл. 98, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

Поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 1064, прието с Протокол № 40 от 17.07.2014 г. на ОбС-Русе, като в правните му основания вместо „…т. 3 от решение № 321/12.06.2008 г. на Общински съвет – Русе“ да се чете „…т. 3 от решение № 231/12.06.2008 г. на Общински съвет – Русе“.
В останалата си част решението остава непроменено.
Настоящото решение да се счита за неразделна част от Решение № 1064, прието с Протокол № 40 от 17.07.2014 г. на ОбС-Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)