Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1126 Прието с Протокол № 41/17.11.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, чл. 11 от Раздел 2 от Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Русе и във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 4, ал. 4 от Закона за индустриалните паркове, §1, т. 11, буква „а“ и „б“ от ДР на Закона за насърчаване на инвестициите, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, чл. 21, ал. 1 от Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, както и във връзка с чл. 19, ал. 1 от КРБ и чл. 55 от КРБ и Решение № 1 от Протокол № 21/26.10.2022г. на ОЕСУТ, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява изменение на действащия общ устройствен план на Община Русе, в текстовата част за Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, както следва:

1.1. В чл. 11 от Раздел 2 се допълва нова точка 3 със следното съдържание: „Високотехнологична производствена зона“ (Пс), като чл. 11 придобие следния вид:

„Разновидностите на производствени устройствени зони в ОУПО Русе, за които се спазват показателите и изискванията, подробно описани в Приложение № 1, са следните:

1. Предимно производствена зона (Пп);

2. Чисто производствена зона (Пч) и

3. Високотехнологична производствена зона (Пс)“

1.2. Допълва Приложение № 1 от Правила и нормативи за прилагане на ОУПО- Русе, като добавя нова т.14 „Високотехнологична производствена зона“ (Пс), с устройствени показатели по чл. 26, ал. 3, точки 1, 2 и 3 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

В изпълнение на чл. 127, ал. 12 от ЗУТ, решението за одобряване изменението на ОУПО Русе, в текстовата част за Правила и нормативи за прилагане може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)