Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1126

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1126
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и във връзка с чл.35, ал.1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет Русе, Общински съвет Русе реши:

    1.Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе, Димитра Данева Дамянова и Ивана Георгиева Горидова от град Русе чрез изкупуване дела на Община Русе в размер на 109 кв. м. за сумата от 240,00 лева.
    2. Димитра Данева Дамянова и Ивана Георгиева Горидова следва да заплатят стойността на общинската част, както дължимите данъци и такси.
    3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор със Димитра Данева Дамянова и Ивана Георгиева Горидова по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС.