Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1126

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.6, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.83 от ЗУТ, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж в полза на МРРБ за обект «Лот 2 – Рехабилитация и разширение на канализационна мрежа» по «Интегриран воден обект на град Рус0е» (ИСПА мярка 2005/ВG16/Р/РЕ/004), за срок до 31.12.2012 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на строеж за рехабилитация и разширение на канализационната мрежа на гр.Русе до 31.12.2012 г. на МРРБ.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред АС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)