Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1127 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА , Общинският съвет реши:

Поправя очевидна фактическа грешка допусната в Решение № 947, Прието с протокол № 36/20.03.2014г. на Общински съвет – Русе, като навсякъде в решението вместо текста „… и 014110…“ да се чете „… и 000110….“.
Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 947, Прието с протокол № 36/20.03.2014г. на Общински съвет – Русе.
Решението подлежи на оспорване съобразно чл.62, ал.2 от АПК в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)