Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1127

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1127
Прието с Протокол №   52/27.10.2006 г.

    На основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 и чл.8 от ЗМДТ и  Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, Общинският съвет реши:

    І. В Глава трета –  Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от Община Русе на физически и юридически лица”, в чл.59,ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
    1.  В т.16.”Ползване на почивни и други ведомствени леглови бази” :
1.1. „т. 16.4. За нощувки във ведомствена леглова база – 7.00лв.на нощ”/ било 6.25лв./
1.2. „нова т.16.5. За нощувки в Общежитие за средношколци–Русе – 4.00лв. на нощ, за  ученици, срещу представяне на лична ученическа карта .
2. В т.49 „ Базисни цени за ползване на спортна зала и футболни терени в спортен комплекс „Дунав”:
2.1. „т.49.2  За двустранни контролни срещи без зрители – мъже и жени – 11.00 лв. на час.  / било 10.00лв./
2.2  „ т.49.3. Провеждане на спортни срещи – мъже и жени – 31, 00 лв.” /било30.00лв./
2.3. „ т.49.4. Ползване на футболни терени за една среща –  22,00 лв.”    /било 20.00лв./
2.4. „ т.49.5. За концерти и мероприятия с развлекателен характер – 157,00 лв. на час.”
                    /било 140.00лв./
2.5. „т.49.6. За събрания и масови мероприятия – 134,00 лв. на час. „ /било 120.00лв./
2.6. „т.49.7. За изложения с търговски характер във фоайето на спортната зала – 200.00 лв. на ден.”   /било 180.00лв./
2.7. „т.49.8. да отпадне”
2.8. „нова т.49.9 За ползване на леглова база от русенски спортни клубове – 60.00лв. за 1 месец на човек .
            3. В т. 50. Базисни цени за ползване на спортните зали в СК “Ялта”:
3.1. „т.50.2. За двустранни контролни срещи без зрители – 15.00 лв. на час.” /било 12.00лв./
3.2. „т.50.3. Провеждане на спортни срещи – 35.00 лв.”   /било 30.00лв./  
3.3. „т.50.4. да отпадне”
    4.В т.51. Базисни цени за ползване на Градски стадион:
4.1. „т.51.1. За еднократно ползване само на съблекалните от футболен отбор – 67,00 лв.”   /било 60.00лв./
4.2. „т. 51.2.За тренировка на футболен отбор без съблекални – 34.00 лв. на час.”   /било 30.00лв./
4.3. „т.51.3. За официални футболни срещи от Републиканското първенство:
– за окръжна група – 112.00лв.       /било  100,00 лв./
– за “В” група –         134.00лв.       /било 120,00 лв./
– за “Б” група –         200.00лв.       /било  180,00 лв./
– за “А” група и международни срещи –  230.00лв. /било  210,00 лв./
3.3. „т.51.4. да отпадне”
    5. Да се създаде нова т.51а:
Т.51а За използване на зала за тенис в СК „Локомотив” – 3.00 лв. за 1 тренировъчен час.