Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1127

Прието с Протокол № 56/24.02.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.21, ал.2 и в съответствие с изискванията за подготовка на проекти по ОП ”Регионално развитие 2007-2013”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „Интегриран градски транспорт на гр. Русе” по приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт на ОП „Регионално развитие 2007-2013”.
2. Декларира, че при необходимост ще осигури средства за съфинансиране на проекта в размер минимум 15% от общата стойност на проекта, като конкретният размер на съфинансирането ще се определи в зависимост от размера на финансовия дефицит, резултат от Анализа на разходите и ползите по проекта.
3. Дава съгласие при необходимост за съфинансирането на проекта да бъдат използвани различни източници – собствени приходи на общината, заем от банка или друга финансова институция и други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)