Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1128 Прието с Протокол № 41/11.09.2014 г.

І. Отменя Решение № 606, прието с Протокол №30/16.07.2009 г. на ОбС – Русе и Решение № 468, прието с Протокол №23/19.02.2009 г., на ОбС – Русе.
ІІ. На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 3 от ЗОС, чл.24г от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.36, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ, чл. 72, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, протокол № 19 от 28.11.2013 г. на Комисията по общинска собственост, общинският съвет реши
1. Дава съгласие да се открие процедура за замяна на част от имот №060013, собственост на Община Русе с проектен № 060020 от 0.555 дка, землище град Мартен, местност „Ясаците”, с пазарна цена 500.00 лв., с част от имот № 060017, собственост на Стефка Стоянова Илиева с проектен № 060019 от 0.555 дка, землище град Мартен, местност Ясаците с пазарна цена 500.00 лв.
2. След реализиране на замяната, за имоти с проектни номера №060021 и №060019 да се промени начина на трайно ползване от „нива при неполивни условия“ в „полски път“.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)